God Of War The Card Game სამაგიდო თამაში

COOL MINI OR NOTკოდი: 7750034

ფასი:
200 ₾

აღწერა

სამაგიდო თამაშში God of War: The Card Game, მოთამაშეები ნორნების როლს ასრულებენ, რომლებიც რაგნაროკის გაჩერებისა და თავიდან აცილების მიზნით, სხვადსხვა გმირებისა და მოვლენებების კომბინაციებს იყენებენ. თითო პარტია - ახალი მცდელობაა მიდგარდის განადგურებისგან გადასარჩენად. მოთამაშეებს კოოპერატიულად მოუწევთ მუშაობა, ისეთი ძლევამოსილი გმირების განსახიერებით, როგორიცაა კრატოსი, მიმირი, ატრეუსი, ბროკი და სინდრი, ფრეია. ისინი შეებრძვიან მტრებსა და მონსტრებს პოპულარული ვიდეო თამაშიდან God of War, მაგრამ ეს ყველაფერი ახალი და საოცარი ტექნიკით იქნება კომბინირებული, თითო თამაშისას უნიკალური "იქნებ..?" სცენარების შექმნით. თუ თქვენ იღბალი გაგიღიმებთ, მომავალი დაცულია, რაგნაროკი გაჩერებულია. ხოლო მარცხი ნორნაბისთვის მხოლოდ სიკვდილსა და განადგურებას ნიშნავს, ხელახლა უნდა სცადონ ამ რთული გზის გავლა.
თითო ქვესტი სამაგიდო თამაშში God of War: The Card Game შექმნილია ბარათების მოზაიკებით, რომელიც აღადგენს ვიდეო თამაშის ლოკაციებსა და მონსტრებს. თითო ქვესტის მოზაიკა - განსხვავებულია, თითო ბარათი - ორმხრივი, გამოკიდებული იმაზე, არის თუ არა ეს სექტორი განადგურებული, ასევე თითო ბარათს აქვს თავისი განსაკუთრებული წესი, როცა არის განლაგებული წინა მხრით. გამარჯვების გზაა - შეისწავლოთ, თუ როგორ გაიაროთ ყველა ქვესტი და როგორი სტრატეგია გამოიყენოთ.
ასაკი: 14+
მოთამაშეები: 1-4
დრო: 90+

In God of War: The Card Game, players take on the role of the Norns as they try different combinations of heroes and events in order to stop Ragnarök. Each game is a new attempt to find the right key to saving Midgard from destruction. Players must work together, embodying mighty heroes such as Kratos, Mimir, Atreus, Brok and Sindri, and Freya. They will fight enemies and bosses from the popular God of War video game, but combined and remixed in exciting new ways, creating unique "What if...?" scenarios each time they play. If they succeed, the way forward has been secured and Ragnarök can be halted. Failure means the Norns will have to try again as only death and destruction lay along that particular path.
Each quest in God of War: The Card Game is made up of a mosaic of cards that recreate monsters and locations from the video game. Each quest's mosaic is different, and each card is double-sided, depending on whether a section has been destroyed or not, and each has special rules that go into effect when it is face up on the tabletop. Learning how each quest is won, as well as what strategy to employ, is key to victory.
Age: 14+
Players: 1-4
Time: 90+

В God of War: The Card Game игроки берут на себя роль Норнов, пробуя различные комбинации героев и событий, чтобы остановить Рагнарёка. Каждая игра - это новая попытка найти верный ключ к спасению Мидгарда от разрушения. Игроки должны работать вместе, олицетворяя могущественных героев, таких как Кратос, Мимир, Атрей, Брок и Синдри и Фрейя. Они будут сражаться с врагами и боссами из популярной видеоигры God of War, но объединены и смешаны новыми захватывающими способами, создавая уникальное «Что если ...?» сценарии каждый раз, когда они играют. Если им это удастся, путь вперед будет обеспечен, и Рагнарёк может быть остановлен. Неудача означает, что Норнам придется попробовать еще раз, поскольку на этом пути лежат только смерть и разрушение.
Каждый квест в God of War: The Card Game состоит из мозаики карт, воссоздающих монстров и локации из видеоигры. Мозаика каждого квеста индивидуальна, и каждая карта двусторонняя, в зависимости от того, был ли раздел уничтожен или нет, и у каждого есть особые правила, которые вступают в силу, когда карта кладется на стол лицевой стороной вверх. Ключ к победе - понять, как выиграть каждый квест, а также какую стратегию использовать.
Возраст: 14+
Игроки: 1-4
Время: 90+

გადახდა და უსაფრთხოება

American Express Mastercard PayPal Visa

თქვენი გადახდის ინფორმაცია მუშავდება უსაფრთხო რეჟიმში. ჩვენ არ ვიმახსოვრებთ თქვენი ბარათის ინფორმაციას.

მოგეწონებათ:

ნანახი პროდუქტები