Chronicles Of Crime სამაგიდო თამაში

LUCKY DUCK GAMESკოდი: 7750051

ფასი:
180 ₾

აღწერა

Chronicles of Crime - არის კოოპერატიული სამაგიდო თამაში დანაშაულების გამოძიებაზე, სადაც შერწყმულია სამაგიდო თამაშის კომპონენტები, აპლიკაცია და ვირტუალური რეალობა. ერთსა და იმავე ფიზიკური კომპონენტებით (სათამაშო ველი, ლოკაციები, პერსონაჟები და ნივთები), მოთამაშეებს შეუძლიათ უამრავი სხვადასხვა სცენარის გავლა და ძალიან ბევრი კრიმინალური ისტორიის ამოხსნა. თამაშს მოყვება 1 გაკვეთილი-ინსტრუქცია და 5 სცენარი, მაგრამ ახლების ჩამოტვირთვას
თვით აპლიკაციაშივე შეძლებთ!

მოთამაშეები გახსნიან აპლიკაციას, ირჩევენ სცენარს და მიყვებიან ისტორიას. მიზანია - რაც შეიძლება სწრაფად დაიჭირონ მკვლელი კონკრეტულ არჩეულ სცენარში. სპეციალური Scan&Play ტექნოლოგიის გამოყენებით, თითო კომპონენტს (ლოკაციას, პერსონაჟს, ნივთს და ა.შ.) აქვს საკუთარი უნიკალური QR-კოდი, რომელიც, სცენარზე დაყრდნობით, ააქტიურებს გარკვეულ მინიშნებებსა და ისტორიებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს შეუძლიათ ახალი ისტორიების მიღება თამაშის გამოსვლის მერე, მარტივად აპლიკაციაში ჩამოტვირთვით, არანაირი ფიზიკური კომპონენტების დამატებითი შესყიდვით. 

ვირტუალური რეალობის (VR) გამოცდილებისთვის თქვენ მხოლოდ მობილური ტელეფონი დაგჭირდებათ. მოთამაშეები უბრალოდ იკეთებენ VR-სათვალეებს მობილურზე და ცხვირზე (არ არის აუცილებელი საყიდელი), უჭირავთ ტელეფონი თვალწინ და ჩაეშვებიან ამ სამაგიდო თამაშის ატმოსფეროში, ვირტუალურ სამყაროში სხვადსხვა მტკიცებულებების ძებნით.
ასაკი: 12+
მოთამაშეები: 1-4
დრო: 60+

Chronicles of Crime is a cooperative game of crime investigation, mixing an app, a board game and a touch of Virtual Reality. With the same physical components (board, locations, characters and items), players will be able to play plenty of different scenarios and solve as many different crime stories. The game comes with 1 tutorial and 5 scenarios, but more can be downloaded directly inside the app!

Players start the app, choose the scenario they want to play, and follow the story. The goal being to catch the killer of the current case in the shortest time possible. Using the Scan&Play technology, each component (locations, characters, items, etc.) has a unique QR code, which, depending on the scenario selected, will activate and trigger different clues and stories. That means players will be able to get new stories way after the game is released simply by downloading the app's updates, without any shipping of new physical components involved.

The VR experience only requires a mobile phone. Players simply put the VR glasses (optional buy) onto their mobile device, and put the VR glasses on their nose, holding their mobile device in front of their eyes, to immerse themselves in the game's universe and search for clues in a virtual world.
Age: 12+
Players: 1-4
Time: 60+

Chronicles of Crime - это совместная игра о расследовании преступлений, в которой сочетаются приложение, настольная игра и виртуальная реальность (VR). Обладая одинаковыми физическими компонентами (доска, локации, персонажи и предметы), игроки смогут разыграть множество различных сценариев и раскрыть как можно больше разных криминальных историй. В игре есть 1 урок-инструкция и 5 сценариев, но другие можно загрузить прямо в приложении!

Игроки запускают приложение, выбирают сценарий, который они хотят сыграть, и следят за сюжетом. Цель состоит в том, чтобы поймать убийцу данного дела в кратчайшие сроки. Используя технологию Scan & Play, каждый компонент (локации, персонажи, предметы и т. д.) имеет уникальный QR-код, который, в зависимости от выбранного сценария, активирует и запускает различные подсказки и истории. Это означает, что игроки смогут получать новые истории после выхода игры, просто загружая обновления приложения, без каких-либо дополнительных физических компонентов.

Для опыта виртуальной реальности (VR) требуется только мобильный телефон. Игроки просто надевают очки виртуальной реальности (необязательно) на свое мобильное устройство и надевают очки виртуальной реальности себе на нос, держа мобильное устройство перед глазами, чтобы погрузиться во вселенную игры и искать подсказки в виртуальном мире.
Возраст: 12+
Игроки: 1-4
Время: 60+

გადახდა და უსაფრთხოება

American Express Mastercard PayPal Visa

თქვენი გადახდის ინფორმაცია მუშავდება უსაფრთხო რეჟიმში. ჩვენ არ ვიმახსოვრებთ თქვენი ბარათის ინფორმაციას.

მოგეწონებათ:

ნანახი პროდუქტები